Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu

1. Đơn đề nghị hoãn thi: download

2. Đơn đề nghị dự thi: download

3. Đơn đề nghị chuyển giờ thi: download

4. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download

5. Đơn đề nghị thôi học: download

6. Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời): download

7. Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần: download

8. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: download

9. Đơn đề nghị chuyển ngành đào tạo: download

10. Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo: download

11. Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo: download

12. Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh: download

13. Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp: download

14. Đơn xác nhận sinh viên trường (dùng để dự thi MOS khi CMND không hợp lệ): download